Algemene voorwaarden abonnementen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-Mr. and Mrs. Green: de besloten vennootschap Mr. and Mrs. Green en de daaraan gelieerde ondernemingen, afgekort verder in deze overeenkomst als zijnde ‘Mr. and Mrs. Green’, kantoorhoudende aan Churchillplein 182 te Rotterdam

-Cliënte: de persoon die bij Mr. and Mrs. Green een abonnement afsluit en/of producten koopt

-Diensten: alle door Mr. and Mrs. Green dienstverlening gericht op gezondheidsverbetering in de meest brede zin van het woord

-Producten: alle door Mr. and Mrs. Green gebruikte en te koop aangeboden producten

-De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte een abonnement afsluit

-Productverkoop: de verkoop door Mr. and Mrs. Green van bepaalde producten aan de Cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) overeenkomsten en Productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Mr. and Mrs. Green.

 

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst wordt de Cliënte door de Mr. and Mrs. Green geïnformeerd over:

– de inhoud van de overeenkomst en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en Producten

– de verwachte duur en frequentie van de begeleiding

 1. De overeenkomst komt tot stand doordat Cliënt hier akkoord voor heeft gegeven via de webshop 3. In geval van minderjarigheid van de Cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de Cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de Cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.
 2. Eenmaal aangeschafte trajecten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

 

Artikel 3: Productverkoop

 1. Mr. and Mrs. Green verkoopt Producten, al dan niet in het kader van een overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van Producten wordt de Cliënte desgewenst geïnformeerd over:

– de eigenschappen van het Product;

– het gebruik van het Product;

 

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte

 1. De Cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan Mr. and Mrs. Green te verstrekken, voor zover de Cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste advisering met betrekking tot een Product en voor de uitvoering van de overeenkomst of de Productverkoop.
 2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Mr. and Mrs. Green de uitvoering van de Overeenkomst of de Productverkoop opschorten of weigeren.
 3. Mr. and Mrs. Green is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de Cliënte.

 

Artikel 5: Verplichtingen Mr. and Mrs. Green

 1. Mr. and Mrs. Green neemt bij het verrichten van de Diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Mr. and Mrs. Green voert de overeenkomst en de Productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.
 2. Mr. and Mrs. Green neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Mr. and Mrs. Green zich tot het uiterste in om samen met de Cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de gezondheidsplannen en de Producten. Op Mr. and Mrs. Green rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 3. Mr. and Mrs. Green behandelt de gegevens van de Cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de Cliënte worden nooit zonder toestemming van de Cliënte met derden gedeeld, tenzij Mr. and Mrs. Green daartoe wettelijk verplicht is.

 

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

 1. Mr. and Mrs. Green kan en zal aan de Cliënte nooit enig resultaat van het gebruik van een Product garanderen. Alle informatie die de Cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.
 2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de Cliënte de instructies van de therapeuten stipt opvolgt, het advies volledig doorloopt en de juiste Producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de Cliënte altijd contact opnemen met Mr. and Mrs. Green
 3. Mr. and Mrs. Green kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde Producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de Cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

 

Artikel 7: Tarieven en aanpassingen

 1. Mr. and Mrs. Green hanteert voor de Diensten de tarieven, zoals voor wat betreft adviezen vermeld in de gezondheidsplannen en voor wat betreft de Productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.
 2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de het traject heeft Mr. and Mrs. Green het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de Cliënte meegedeeld.

 

Artikel 8: Betaling

 1. Voor alle Diensten van Mr. and Mrs. Green dient direct en op voorhand te worden betaald.
 2. Betaling door de Cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de Cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen.
 3. De Cliënte is bekend met het feit dat hij een aankoop heeft gedaan van een volledig traject welke op voorhand volledig dient te zijn afgerekend of waar maandelijks voor wordt betaald
 4. Bij aanvang van het traject verklaart Cliënte dat er geen enkele contra indicatie aanwezig is
 5. Cliënte is zich ervan bewust dat na betaling van het traject er onder geen enkele omstandigheid een mogelijkheid is tot restitutie van het aankoop bedrag. Het ontstaan van contra indicaties tijdens het traject houdt niet in dat de aankoop (deels) ongedaan kan worden gemaakt
 6. Alle trajecten dienen na aanschaf er van binnen 1 jaar na aankoopdatum te zijn ondergaan. Na 1 jaar is het niet meer mogelijk het traject voort te zetten
 7. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Mr. and Mrs. Green is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

 

Artikel 9: Abonnementsvoorwaarden

 1. De Cliënte is bekend met het feit dat hij het abonnement aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de dag van online aankoop
 2. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Mr. and Mrs. Green worden overgedragen.
 3. In geval van een halfjaar abonnement heeft de klant recht op 1 bloedtest, 1 gezondheidsplan, en 6 maanden lang Mr. and Mrs. Green producten, te weten drie producten per maand
 4. In geval van een jaar abonnement heeft de klant recht op 2 bloedtesten, 2 gezondheidsplannen, en 12 maanden lang Mr. and Mrs. Green producten, te weten drie producten per maand
 5. Het abonnementsgeld dient door de via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
 6. De overeengekomen kosten (abonnementskosten eerste maand plus de administratiekosten), dienen bij inschrijving te worden voldaan.
 7. Mr. and Mrs. Green behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen te innen via SEPA automatische incasso.
 8. Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd mag Mr. and Mrs. Green stornokosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen 15 euro per gestorneerd bedrag.
 9. Bij niet tijdige betaling is de Cliënte zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Cliënte in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de Cliënte maatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Cliënte aan Mr. and Mrs. Green te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Mr. and Mrs. Green tot het moment dat de vervallen schuld is voldaan. 10. Indien Mr. and Mrs. Green over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de Cliënte , is de Cliënte  voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Mr. and Mrs. Green de Cliënte  1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Mr. and Mrs. Green tot het moment dat de vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
 10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Mr. and Mrs. Green is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 11. Mr. and Mrs. Green is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van de Cliënte maatschap’, heeft de Cliënte het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 12. Indien de Cliënte het lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Mr. and Mrs. Green of het desbetreffende Mr. and Mrs. Green verkooppunt opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand via info@mrandmrs-green.com
 13. Het, door de Cliënte, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk
 14. op medische gronden waarbij een medische verklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts vereist is. Het betreft hier alleen medische gronden zoals zwangerschap, recent hartfalen, recent kanker en chemo en recente beroerte. Alle overige medische gronden worden niet als reden geaccepteerd om het abonnement vroegtijdig op te zeggen
 15. bij overlijden (onder verstrekking van een overlijdensakte).

 

Artikel 10: Overmacht

 1. Mr. and Mrs. Green is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mr. and Mrs. Green geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking, leveringsproblemen en ziekte van personeel.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Mr. and Mrs. Green is Nederlands recht van toepassing.
nl Dutch
X

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.